Privatlivspolitik

Gældende fra 27.10.2022

Levering af vores tjeneste, SymblePay, og administration af kundeforholdet

Formål

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med levering af vores tjeneste, SymblePay, herunder til brug for identifikation og godkendelse af dig som kunde, via NemID/MitID, gennemførsel af pengeoverførsler, udarbejdelse af betalingsoversigter, administration af kundeforholdet, kommunikation af information om de produkter og tjenester, som du har anmodet om, og håndtering af henvendelser og spørgsmål i vores

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Navn, adresse, email, telefonnummer
 • Oplysninger om de ydelser og produkter, vi leverer til dig, herunder hvordan du anvender dem samt dine præferencer i den forbindelse
 • Kontonummer og betalingsoplysninger
 • CPR-nummer

Kilder

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Virksomheder og betalings- og tjenesteudbydere, der udbyder tjenester, som du har tilmeldt dig.
 • Banken, hvor du har den konto, der er tilknyttet Symblepay

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.b(nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
 • Artikel 6.1.f(nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse i at levere vores ydelse, foretage identifikation af dig som kunde, udarbejde betalingsoversigter, administrere kundeforholdet, kommunikere med dig og håndtere henvendelser fra dig. Derudover er behandlingen nødvendig for vores legitime interesse i at forhindre misbrug eller tab som led i gennemførsel af betalinger).
 • § 11, stk. 2, nr. 2, i databeskyttelsesloven vedrørende oplysninger om CPR nummer

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder
 • Modtagere af betalinger fra dig
 • Den/de bank(er), hvor du som kunde har din modtager- og/eller afsenderkonto
 • Eksterne samarbejdspartnere(herunder SymblePays erhvervskunder)

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Generelt opbevarer vi dine personoplysninger i op til 5 fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører, jf. § 10 i bogføringsloven.

Personoplysningerne bliver herefter slettet, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning.

Forretningsudvikling og statistik

Formål

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med udvikling af vores produkter, tjenester og forretning ved hjælp af analyse af data og statistikker.

Derudover anvender vi cookies og lignende teknologi på vores hjemmeside til analyse og statisk af din brug af vores hjemmeside, produkter og apps. Du kan finde yderligere oplysninger herom i vores cookie-politik.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, email, telefonnummer
 • Oplysninger om de ydelser og produkter, vi leverer til dig, herunder hvordan du anvender dem samt dine præferencer i den forbindelse
 • Hvilken mobil enhed du benytter, dit operativsystem og din IP-adresse, herunder oplysninger om trafik, placering, adfærd og andre kommunikationsoplysninger

Kilder

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Virksomheder og betalings- og tjenesteudbydere, der udbyder tjenester, som du har tilmeldt dig.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger til analyse og statisk til brug for udvikling af vores produkter, tjenester og forretning).

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe du har en profil hos SymblePay. Sletter du din profil slettes alle dine personoplysninger den kommende nat. Dette med undtagelse af de oplysninger vi behøver for kunne sende dig nyhedsbrevet, forudsat du stadig ønsker at være tilmeldt dette.

Personoplysningerne bliver slettet, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning.

Markedsføring

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesseog fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.

Derudover anvender vi cookies og lignende teknologi på vores hjemmeside til markedsføring via digitale kanaler og på sociale medier som fx Facebook. Du kan finde yderligere oplysninger herom i vores cookie-politik.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Navn, adresse, email, telefonnummer,
 • Brug af vores tjenester, produkter, hjemmeside og apps
 • Dine præferencer
 • Hvilken mobil enhed du benytter, dit operativsystem og din IP-adresse, herunder oplysninger om trafik, placering, adfærd og andre kommunikationsoplysninger

Kilder

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Online kilder f.eks. sociale medier

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.a(samtykke)
 • Artikel 6.1.f(nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i at sende direkte markedsføring til dig, samt til at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder).

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Sletter du din tilmelding til vores nyhedsbrev, slettes dine personoplysninger den følgende nat.

Personoplysningerne bliver slettet, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning.

Anti-hvidvask og kundekendskabsprocedurer (KYC)

Formål

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af reglerne i hvidvaskloven, herunder reglerne om kundekendskabsprocedurer, indberetning til SØIK ( Hvidvasksekretariatet), mv.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Navn, adresse, email, telefonnummer
 • CPR-nummer
 • Fødselsdato -Billede
 • Anden form for IDdokumentation, fx fotokopier af pas, kørekort eller fødselsattest

Følsomme oplysninger

 • Personoplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme

 • Overtrædelse af strafbelagt lovgivning, herunder straffeloven

Kilder

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Skyldner/låntager
 • Online kilder, f.eks. CVR, der er offentligt tilgængelige
 • Offentlige myndigheder, herunder Skatteforvaltningen (eSkat) og Det Centrale Personregister (CPR)

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.c og artikel 9.2.g (nødvendig for, at vi kan overholde vores retlige forpligtelser efter hvidvaskloven til at indsamle og videregive oplysninger om dig til brug for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering)
 • § 8, stk. 3-5, i databeskyttelsesloven vedrørende oplysninger om strafbare forhold og straffedomme . § 11, stk. 2, nr. 1 og 4, i databeskyttelsesloven vedrørende oplysninger om CPRnummer

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Generelt opbevarer vi dine personoplysninger i mindst 5 år efter en forretningsforbindelses ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse i overensstemmelse med § 30, stk. 2, i hvidvaskloven.

Personoplysningerne bliver herefter slettet, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning.

Overførsel af data til lande uden for EU/EØS

I udgangspunktet overfører vi ikke persondata til lande udenfor EU/EØS. Hvis vi overfører dine persondata til tredjeparter i lande udenfor EU/EØS, sikrer vi, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder ved at benytte Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om dataoverførsel (som findes på Europa-Kommissionens hjemmeside) i vores aftaler med parter, som modtager persondata.

Ved vores brug af Microsoft bliver persondata overført til, opbevaret og behandlet i USA eller et andet land, hvor Microsoft eller dets underdatabehandlere driver forretning. Alle overførsler, Microsoft forestår af persondata til et tredjeland eller en international organisation, underlægges passende beskyttelsesforanstaltninger som beskrevet i GDPR, art. 46. Der henvises i det hele til Microsofts vilkår for sine onlinetjenester: https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=18877.Symblepay benytter Microsofts services, disse services er dog begrænset til EU. For mere om hvordan Microsoft behandler persondata se her: https://privacy.microsoft.com/da-dk/privacystatement

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/-saadan-klager-du

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, hvis du ønsker at gøre brug af dem, eller hvis du ønsker at vide mere om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Du kan kontakte vores afdeling, der er ansvarlig for databeskyttelse på [email protected].

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Opdateringer

Vi opdaterer denne information om vores behandling af personoplysninger regelmæssigt. I tilfælde af en ændring ændres "gældende fra "- datoen øverst i dette dokument. Eventuelle ændringer af denne information om vores behandling af personoplysninger gælder straks for dig og dine data. Hvis vi foretager ændringer i måden, hvor på dine personoplysninger behandles, vil vi oplyse dig om ændringerne.